Plans d’acollida i manual de benvinguda: Elaborem plans d’acollida que faciliten que l’adaptació del professional a la nova organització sigui el més efectiva i ràpida possible.

Comunicació interna: Analitzem i optimitzem els canals de comunicació dins les organitzacions per facilitar la cohesió del personal i potenciar les sinèrgies internes.

Estudis de clima laboral: Estudiem quins són els factors que repercuteixen en el clima laboral dintre d’una empresa per tal d’evitar disfuncions organitzatives com l’absentisme, els conflictes interns i les rotacions de personal.

Treball en equip i anàlisi de processos grupals: Analitzem les dinàmiques dels equips i diagnostiquem els aspectes que dificulten l’assoliment dels objectius.

Descripció i valoració de llocs de treball: Definim les activitats que es porten a terme en cada lloc de treball, per tal d’evitar duplicitats o mancança de tasques, així com el valor de cadascun d’ells dins l’estructura organitzativa afavorint la bona organització de la feina i el desenvolupament de l’empresa.

Avaluació de l’acompliment: valorem la consecució dels objectius de cada col·laborador per tal de facilitar el seu desenvolupament i la millora continua.

Cultura i gestió del canvi: Ensenyem a les organitzacions les estratègies per afrontar els processos canviants de l’entorn, amb l’objectiu que els professionals que hi treballen s’adaptin de la manera més natural possible, minimitzant les resistències.