Consultoria

Plans d’acollida i manual de benvinguda: Elaborem plans d’acollida que faciliten que l’adaptació a la nova organització sigui el més efectiva i ràpida possible.

Comunicació interna: Analitzem i optimitzem els canals de comunicació dins les organitzacions per facilitar la cohesió de les persones i potenciar les sinèrgies internes.

Estudis de clima laboral: Estudiem quins són els factors que repercuteixen en el clima laboral dins d’una empresa per tal d’evitar disfuncions organitzatives com l’absentisme, els conflictes interns i les rotacions de personal.

Treball en equip i anàlisi de processos grupals: Analitzem les dinàmiques dels equips i diagnostiquem els aspectes que dificulten l’assoliment dels objectius.

Desenvolupament: valorem la consecució dels objectius de cada col·laborador per tal de facilitar el seu desenvolupament i la millora continua.